Νομικό πλαίσιο δωρεάς σπέρματος

Στοιχεία Ελληνικής Νομοθεσίας

privacy-icon

Ανωνυμία δότη σπέρματος

Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν στον δότη σπέρματος φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών, το οποίο πρέπει να τηρεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στο παιδί και για λόγους σχετικούς με την υγεία του. Κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, η ταυτότητα του προσώπου που έχει προσφέρει τους γαμέτες δεν γνωστοποιείται στα πρόσωπα που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Επίσης, η ταυτότητα του παιδιού, καθώς και των γονέων του δεν γνωστοποιείται στον δότη σπέρματος.

Οικονομική αποζημίωση βάσει νομοθεσίας

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος είναι εθελοντική και δεν αμείβεται (άρθρο 8 του ν.3305/2005). Οι δότες σπέρματος αποζημιώνονται μόνο για τις δαπάνες που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης και κάθε θετική ζημία τους για την παρουσία τους στην Τράπεζα Σπέρματος προκειμένου να διενεργήσουν τη λήψη του σπέρματος.

Νομικό πλαίσιο δωρεάς σπέρματος

Νομικές Προδιαγραφές

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός των παιδιών που προέρχονται από το σπέρμα του ιδίου δότη ανέρχεται στα δέκα (10), εκτός και αν πρόκειται για νέα γέννηση από λήπτες που έχουν ήδη τεκνοποιήσει με τη χρήση γαμετών του εν λόγω δότη σπέρματος. Στην περίπτωση που ο δότης έχει ήδη αποκτήσει δικούς του βιολογικούς απογόνους, καλείται να γνωστοποιήσει το γεγονός στην Τράπεζα Σπέρματος.

Το παιδί που θα γεννηθεί ύστερα από την επιτυχή εφαρμογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χρήση σπέρματος δότη θα έχει νομική μητέρα τη σύζυγο/σύντροφο και νομικό πατέρα το σύζυγο/σύντροφο. Η συναίνεση του συζύγου/συντρόφου στην υποβολή της συζύγου/συντρόφου σε ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση αποκλείει την προσβολή της πατρότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Επιτρέπεται μόνο η χρήση καταψυγμένου σπέρματος δότη. Απαγορεύεται: η χρήση νωπού σπέρματος τρίτου δότη, η χρήση σπέρματος περισσοτέρων του ενός δοτών κατά τη διάρκεια ενός κύκλου θεραπείας, η πώληση ή αγορά σπέρματος. Το οικονομικό κόστος που επιβαρύνει τους λήπτες αφορά μόνο στην αποζημίωση που καλύπτει τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου να διατεθεί το σπέρμα του δότη στους λήπτες με ασφάλεια. Αυτές περιλαμβάνουν τα έξοδα για τους ιατρικούς και εργαστηριακούς ελέγχους του δότη και του σπέρματός του, την αποζημίωση του δότη, την κατάψυξη, κρυοσυντήρηση, διάθεση και μεταφορά του σπέρματος.