Συχνές ερωτήσεις δωρεάς σπέρματος

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Ποιά είναι τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για τα έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα (βάσει του νόμου 3305/2005)
 • ΔΩΡΕΑΝ επιλεγμένες εργαστηριακές εξετάσεις σπέρματος και αίματος κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο πρόγραμμα
 • ΔΩΡΕΑΝ εξειδικευμένοι γενετικοί έλεγχοι
 • ΔΩΡΕΑΝ κατάψυξη και 5ετής κρυοσυντήρηση ενός δείγματος σπέρματος που συλλέγεται μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του δότη στο πρόγραμμα και φυλάσσεται για προσωπική του χρήση.
 • ΗΘΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για μία πράξη ουσιαστικής βοήθειας και κοινωνικής συνεισφοράς

Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις;

 • Να είσαι μεταξύ 19 και 35 ετών.
 • Να διαμένεις στην Αθήνα για ένα έτος από την έναρξη της συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • Να έχεις προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό χωρίς μολυσματικά, γενετικά ή κληρονομικά νοσήματα.
 • Να μην ανήκεις σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
 • Να είσαι συνεπής κατά τη συμμετοχή και μέχρι την υλοποίηση του προγράμματος.
 • Να έχεις καλή υγεία.
 • Να έχεις τη δυνατότητα συστηματικών επισκέψεων στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ για τη συλλογή των δειγμάτων, με αποχή από εκσπερμάτιση 3-4 ημερών.
 • Να έχεις αποκλειστική συνεργασία με την ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ.

Πόσο διαρκεί η αξιολόγηση;

Η συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση των ελέγχων που απαιτούνται για την  αρχική επιλογή των υποψηφίων δοτών σπέρματος ανέρχεται στους 2 περίπου μήνες. Οι δότες σπέρματος εν συνεχεία μπαίνουν στο πρόγραμμα της δωρεάς σπέρματος και ξεκινούν τις επισκέψεις για τη συλλογή καθορισμένου αριθμού δειγμάτων, προκειμένου να κρυσυντηρηθεί ένα επαρκές απόθεμα. Οι σπερματολογικοί και αιματολογικοί έλεγχοι που πιστοποιούν την ύπαρξη μολυσματικών νοσημάτων επαναλαμβάνονται ανά τρίμηνο και το σπέρμα απελευθερώνεται προς διάθεση μετά από τουλάχιστον 6μηνη καραντίνα, εφ΄όσον οι έλεγχοι αποβούν αρνητικοί.

Πώς ελέγχονται οι δότες;

Ο εργαστηριακός έλεγχος των υποψηφίων δοτών περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους:

Σπερματολογικοί έλεγχοι:

 1.  Συμβατικές παράμετροι (όγκος σπέρματος, αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία, ζωτικότητα σπερματοζωαρίων)
 2.  Λειτουργικές παράμετροι (έλεγχος ακροσωμικής ακεραιότητας, έλεγχος ακεραιότητας σπερματικού DNA, έλεγχος οξειδοαναγωγικού δυναμικού σπέρματος κ.α.)
 3.  Έλεγχος επανάκτησης και μελέτη μακροβιότητας μετά από απόψυξη
 4.  Πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος

Αιματολογικοί έλεγχοι:

 1.  Ομάδα αίματος (ABO)/Rh
 2.  Χρωμοσωμικός έλεγχος (καρυότυπος)
 3.  Έλεγχος για ινοκυστική νόσο (περιλαμβάνει το 90-99% των ανιχνεύσιμων παθολογικών μεταλλαγών στον Ελληνικό πληθυσμό) (μοριακός έλεγχος με NGS σε δότες με έναρξη συμμετοχής μετά τον Ιούνιο 2017)
 4.  Έλεγχος για μεσογειακά σύνδρομα (τύπου α, β, δβ και δρεπανοκυτταρική)
 5.  Έλεγχος για νωταία μυική ατροφία (SMA) (σε δότες με έναρξη συμμετοχής μετά τον Ιούνιο 2015)
 6.  Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (HIV I/II, HbsAg, anti-HCV, anti-HTLV, CMV, VDRL)

Μόνο δείγματα σπέρματος που οι τιμές τους υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια αναφοράς των έγκυρων διεθνών μεθοδολογιών επιλέγονται για κατάψυξη.
Λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων του σπέρματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους υποψηφίους η λήψη 2 ή 3 δειγμάτων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο ένα νωπό σπέρμα καλής ποιότητας να μην επιβιώνει επαρκώς κατά τη διαδικασία κατάψυξης-απόψυξης. Επειδή η δωρεά σπέρματος προϋποθέτει τη χρήση μόνο καταψυγμένων δειγμάτων, είναι προφανές ότι επιλέγονται μόνο δείγματα, τα οποία αποδίδουν υψηλή επανάκτηση κινητών σπερματοζωαρίων μετά την απόψυξη.

Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται δωρεάν για τους υποψηφίους δότες.

Είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος;

Με την ολοκλήρωση συλλογής του αποθέματος του δότη σπέρματος από την Τράπεζα Σπέρματος, ο δότης υποχρεούται να προσέλθει για επαναληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους εντός 3μήνου, 6μήνου ή εκτάκτως αν αυτό απαιτηθεί για ειδικούς λόγους. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ο δότης οφείλει να ενημερώνει την Τράπεζα Σπέρματος.

Τι ισχύει σχετικά με την ανωνυμία του δότη;

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η δωρεά σπέρματος στη χώρα μας είναι ανώνυμη. Ως εκ τούτου, η ταυτότητα του δότη δεν πρόκειται ουδέποτε να γνωστοποιηθεί στους λήπτες. Αντίστοιχα, η ταυτότητα των ληπτών, καθώς και του παιδιού ή των παιδιών που γεννιούνται μέσα από τη διαδικασία χρήσης σπέρματος δότη, δεν γνωστοποιούνται στο δότη του γεννητικού υλικού.

Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν στο δότη φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης και διαβιβάζονται και ενσωματώνονται στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών, το οποίο θα πρέπει να τηρεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται με άδεια της Αρχής μόνο στο παιδί και για λόγους σχετικούς με την υγεία του.

Πώς διατηρείται η ανωνυμία του δότη;

Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν στον δότη σπέρματος φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών, το οποίο πρέπει να τηρεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στο παιδί και για λόγους σχετικούς με την υγεία του. Κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, η ταυτότητα του προσώπου που έχει προσφέρει τους γαμέτες δεν γνωστοποιείται στα πρόσωπα που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Επίσης, η ταυτότητα του παιδιού, καθώς και των γονέων του δεν γνωστοποιείται στον δότη σπέρματος.

Τι ισχύει σχετικά με τις γεννήσεις;

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός των παιδιών που προέρχονται από το σπέρμα του ιδίου δότη ανέρχεται στα δέκα (10), εκτός και αν πρόκειται για νέα γέννηση από λήπτες που έχουν ήδη τεκνοποιήσει με τη χρήση γαμετών του εν λόγω δότη.

Σε περίπτωση επιτυχίας, οι λήπτες υποχρεούνται να δηλώσουν στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης τη γέννηση του/των παιδιού/ιών, προκειμένου να ενημερωθεί το αρχείο του δότη.

faq-icon

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις Συχνές Ερωτήσεις,  ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.