Πολιτική Ποιότητας

Τελευταία Ενημέρωση: 1 Σεπτεμβρίου 2021

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Quality Policy)

Η συνολική λειτουργία της «ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ» διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 15224:2016, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας κρυοσυντήρησης Σπέρματος σε όλα τα επίπεδα.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους από την Εταιρεία ως «πελάτες» του. Ως εκ τούτου, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει αφενός τις απαιτήσεις & προσδοκίες τους όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας. Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, καθώς και η δημιουργία στους «Πελάτες» αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει η Κρυογονία
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας της Κρυογονίας, με σκοπό την διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της εργασίας του σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη Γενική Διεύθυνση και το Σύστημα Ποιότητας.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων των «πελατών»
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των αναγνωρισμένων ως «πελατών».
 • Η διαχείριση της επιχειρησιακής γνώσης.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άϋλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του Εργαστηρίου.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής των προβλημάτων.
 • Η εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας
 • Ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες των δοτών και των εξεταζόμενων
 • Η τήρηση των ηθικών αξιών, της ηθικής και δεοντολογίας και των χαρακτηριστικών και απαιτήσεων ποιότητας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια στο σύνολο των ημεδαπών και των διεθνών ασθενών και λοιπών πελατών και ενδιαφερομένων μερών

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Για το σκοπό αυτό, έχει δομηθεί Ομάδα Ποιότητας αποτελούμενη από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας, ήτοι την κυρία Λίνα Ευγενή, με ενεργό συμμετοχή των εργαστηριακών στελεχών – Βιολόγων.