Η πρώτη πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη αυτοτελής Ελληνική
τράπεζα σπέρματος διεθνών προδιαγραφών

Άδεια της ΕΑΙΥΑ

ΦΕΚ 3503/31-10-2016

Πιστοποιητικό EN

Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA

Πιστοποίηση διεργασιών

Η συνολική λειτουργία της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ΕΝ 15224:2012, καθώς και τις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Σπέρματος.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των επιμέρους διεργασιών, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.

Η εφαρμογή των αρχών του Συστήματος διασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού, με κύριο γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και την ενσωμάτωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης στην εργαστηριακή πρακτική.