Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάς;

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ για τα έξοδα συμμετοχής στο πρόγραμμα (βάσει του νόμου 3305/2005).
 • ΔΩΡΕΑΝ επιλεγμένες εργαστηριακές εξετάσεις σπέρματος και αίματος κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 • ΔΩΡΕΑΝ εξειδικευμένοι γενετικοί έλεγχοι.
 • ΔΩΡΕΑΝ κατάψυξη και 5ετής κρυοσυντήρηση ενός δείγματος σπέρματος που συλλέγεται μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής του δότη στο πρόγραμμα και φυλάσσεται για προσωπική του χρήση. Ισχύει για δότες μέχρι τις 31/12/2020.
 • ΗΘΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για μία πράξη ουσιαστικής βοήθειας και κοινωνικής συνεισφοράς.

Κριτήρια επιλογής

Η Τράπεζα Σπέρματος ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ συνεργάζεται αποκλειστικά με δότες Ελληνικής καταγωγής. Οι δότες σπέρματος που επιλέγονται είναι ενήλικοι νεαροί άνδρες, ηλικίας κατά κύριο λόγο από 19 έως 35 ετών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Πρόκειται για άτομα υγιή, των οποίων το προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό δεν εμφανίζει μεταδοτικά, γενετικά ή κληρονομικά νοσήματα. Είναι συνήθως φοιτητές ή σπουδαστές ή απασχολούνται στον ιδιωτικό, δημόσιο τομέα ή ασκούν κάποιο ελευθέριο επάγγελμα. Ένα σημαντικό στοιχείο που τους χαρακτηρίζει είναι η κοινωνική ευαισθητοποίηση και η διάθεση κοινωνικής προσφοράς.

Η δωρεά σπέρματος αποτελεί μια πράξη γενναιοδωρίας και κοινωνικής προσφοράς. Στόχο έχει να χαρίσει σε ανθρώπους που αδυνατούν να τεκνοποιήσουν ένα πολύτιμο δώρο ζωής: τη δημιουργία οικογένειας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος είναι εθελοντική και δεν αμοίβεται (άρθρο 8 του ν.3305/2005). Οι δότες σπέρματος αποζημιώνονται μόνο για τις δαπάνες που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης και κάθε θετική ζημία τους για την παρουσία τους στην Τράπεζα Σπέρματος προκειμένου να διενεργήσουν τη λήψη του σπέρματος.

Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

 • Ηλικία 19-35 ετών
 • Καλή υγεία
 • Προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό χωρίς μολυσματικά, γενετικά ή κληρονομικά νοσήματα
 • Αποκλεισμός ομάδων υψηλού κινδύνου
 • Συνεπής συμμετοχή και ολοκλήρωση του προγράμματος
 • Διαμονή στην Αθήνα για ένα έτος από την έναρξη της συμμετοχής στο πρόγραμμα
 • Δυνατότητα συστηματικών επισκέψεων στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ για τη συλλογή των δειγμάτων, με αποχή από εκσπερμάτιση 3-4 ημερών
 • Αποκλειστική συνεργασία με την ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ

Διαδικασία ελέγχου υποψηφίων δοτών

Οι υποψήφιοι δότες σπέρματος υποβάλλονται σε λεπτομερή και εξονυχιστικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Σε μια προσωπική συνάντηση με τους επιστημονικούς υπευθύνους της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑΣ, οι υποψήφιοι ενημερώνονται αναλυτικά για τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία, τις υποχρεώσεις τους και τα όρια ευθύνης τους στην περίπτωση που προκριθούν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό και οικογενειακό τους προφίλ, καθώς και με τους λόγους για τους οποίους εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.
Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα εκτενές, πολυσέλιδο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για το προσωπικό και οικογενειακό τους κοινωνικό, ιατρικό, αναπαραγωγικό, σεξουαλικό, ψυχολογικό ιστορικό. Επίσης, καταθέτουν την ενημερωμένη, έγγραφη συναίνεσή τους για την εθελοντική τους συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος, δηλώνοντας υπεύθυνα την αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών που καταγράφουν, καθώς επίσης και τη δέσμευσή τους για αποκλειστική συνεργασία με την ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ, όσον αφορά στη συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάς σπέρματος.

Σε περιπτώσεις έγγαμων δοτών, για να προχωρήσει η συμμετοχή του υποψηφίου στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και η έγγραφη συναίνεση της συζύγου.

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε λήψη ιατρικού ιστορικού και κλινική εξέταση από ιατρό ουρολόγο, κατά την οποία διαπιστώνεται αν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Με βάση το ιστορικό και ειδικά ψυχομετρικά τεστ, στα οποία υποβάλλονται οι υποψήφιοι δότες και τα οποία αξιολογούνται από ειδικευμένο ψυχολόγο, ελέγχεται η παρουσία ενδείξεων ψυχοπαθολογίας και η πιθανή παρουσία κληρονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις πιθανότητες γενετικής προδιάθεσης για ψυχιατρικές νόσους.
Ο εργαστηριακός έλεγχος των υποψηφίων δοτών περιλαμβάνει πολλαπλούς σπερματολογικούς και αιματολογικούς ελέγχους:

Σπερματολογικοί έλεγχοι:

 1. Συμβατικές παράμετροι (όγκος σπέρματος, αριθμός, κινητικότητα, μορφολογία, ζωτικότητα σπερματοζωαρίων)
 2. Λειτουργικές παράμετροι (έλεγχος ακροσωμικής αντίδρασης, έλεγχος ακεραιότητας σπερματικού DNA)
 3. Έλεγχος επανάκτησης και μελέτη μακροβιότητας μετά από απόψυξη
 4. Πλήρης μικροβιολογικός έλεγχος

Αιματολογικοί έλεγχοι:

 1. Ομάδα αίματος/Rh
 2. Χρωμοσωμικός έλεγχος (καρυότυπος)
 3. Έλεγχος για ινοκυστική νόσο (περιλαμβάνει το 90-98% των ανιχνεύσιμων παθολογικών μεταλλαγών στον Ελληνικό πληθυσμό)
 4. Έλεγχος για μεσογειακή αναιμία τύπου α και β
 5. Έλεγχος για νωταία μυική ατροφία (SMA)
 6. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (HIV I/II, HbsAg, anti-HCV, anti-HTLV, CMV, HSV I/II, RPR)

Μόνο δείγματα σπέρματος που οι τιμές τους υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια αναφοράς των έγκυρων διεθνών μεθοδολογιών επιλέγονται για κατάψυξη.
Λόγω των εποχιακών διακυμάνσεων του σπέρματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους υποψηφίους η λήψη 2 ή 3 δειγμάτων ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

Υπάρχει, επίσης, το ενδεχόμενο ένα νωπό σπέρμα καλής ποιότητας να μην επιβιώνει επαρκώς κατά τη διαδικασία κατάψυξης-απόψυξης. Επειδή η δωρεά σπέρματος προϋποθέτει τη χρήση μόνο καταψυγμένων δειγμάτων, είναι προφανές ότι επιλέγονται μόνο δείγματα, τα οποία αποδίδουν υψηλή επανάκτηση κινητών σπερματοζωαρίων μετά την απόψυξη.

Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται δωρεάν για τους υποψηφίους δότες.

Ποια είναι τα βήματα της διαδικασίας;

1. Ο αρχικός έλεγχος απαιτεί 3-5 επισκέψεις και ολοκληρώνεται σε περίπου 2 μήνες. Περιλαμβάνει:

 • συνέντευξη
 • καταγραφή προσωπικού ιστορικού
 • ψυχολογική αξιολόγηση
 • αναλύσεις σπέρματος
 • αιματολογικές εξετάσεις για γενετικά και μολυσματικά νοσήματα
 • κλινική ουρολογική εξέταση

2. Ακολουθεί η συλλογή των δειγμάτων που προορίζονται για δωρεά

3. Διενεργούνται επαναληπτικοί έλεγχοι ανά τρίμηνο

4. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον τελικό έλεγχο που αφορά επαναληπτικές εξετάσεις μετά από 3 και 6 μήνες από την τελική λήψη

Αν αυτό απαιτηθεί για ειδικούς λόγους, ο δότης πρέπει να επανέλθει στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ για επαναληπτικούς ελέγχους ή επιπρόσθετες αξιολογήσεις.
Όλοι οι εργαστηριακοί έλεγχοι που διενεργούνται στα πλαίσια του προγράμματος είναι ΔΩΡΕΑΝ για το δότη.

Διάρκεια αξιολόγησης

Η συνολική διάρκεια για την ολοκλήρωση των ελέγχων που απαιτούνται για την  αρχική επιλογή των υποψηφίων δοτών σπέρματος ανέρχεται στους 2 περίπου μήνες. Οι δότες σπέρματος εν συνεχεία μπαίνουν στο πρόγραμμα της δωρεάς σπέρματος και ξεκινούν τις επισκέψεις για τη συλλογή καθορισμένου αριθμού δειγμάτων, προκειμένου να κρυσυντηρηθεί ένα επαρκές απόθεμα. Οι σπερματολογικοί και αιματολογικοί έλεγχοι που πιστοποιούν την ύπαρξη μολυσματικών νοσημάτων επαναλαμβάνονται ανά τρίμηνο και το σπέρμα απελευθερώνεται προς διάθεση μετά από τουλάχιστον 6μηνη καραντίνα, εφ΄όσον οι έλεγχοι αποβούν αρνητικοί.

Νομικά θέματα

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός των παιδιών που προέρχονται από το σπέρμα του ιδίου δότη ανέρχεται στα δέκα (10), εκτός και αν πρόκειται για νέα γέννηση από λήπτες που έχουν ήδη τεκνοποιήσει με τη χρήση γαμετών του εν λόγω δότη σπέρματος. Στην περίπτωση που ο δότης έχει ήδη αποκτήσει δικούς του βιολογικούς απογόνους, καλείται να γνωστοποιήσει το γεγονός στην Τράπεζα Σπέρματος.

Επανέλεγχος

Με την ολοκλήρωση συλλογής του αποθέματος του δότη σπέρματος από την Τράπεζα Σπέρματος, ο δότης υποχρεούται να προσέλθει για επαναληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους εντός 3μήνου, 6μήνου ή εκτάκτως αν αυτό απαιτηθεί για ειδικούς λόγους. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας ή άλλου έκτακτου συμβάντος, ο δότης οφείλει να ενημερώνει την Τράπεζα Σπέρματος.

Ανωνυμία

Ιατρικές πληροφορίες που αφορούν στον δότη σπέρματος φυλάσσονται με απόλυτη μυστικότητα και σε κωδικοποιημένη μορφή στην Τράπεζα Κρυοσυντήρησης Σπέρματος και στο εθνικό αρχείο δοτών και ληπτών, το οποίο πρέπει να τηρεί η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στο παιδί και για λόγους σχετικούς με την υγεία του. Κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, η ταυτότητα του προσώπου που έχει προσφέρει τους γαμέτες δεν γνωστοποιείται στα πρόσωπα που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Επίσης, η ταυτότητα του παιδιού, καθώς και των γονέων του δεν γνωστοποιείται στον δότη σπέρματος.

Θέλεις να γίνεις δότης σπέρματος;

Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Ονοματεπώνυμο *
Ηλικία *
Τηλέφωνο *
Email *
Τόπος κατοικίας *
Ενασχόληση *

Το μήνυμά σας

Θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας: τηλεφωνικάμε email

 

Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους χρήσης
Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι 16 ετών και άνω